2011-12-31

Callainn dh'Iapanach

Tha sinn a' cantainn Sanganichi ri Callainn, an dàra lath agus an treas lath den Fhaoilleach agus 's iad làithean saora.

Air Callainn, bidh sinn ag ithe Zohni, brot le cèic rìs agus iomadh biadh ris a chanadh Osechi. Bidh mòran daoine a' còcaireachc Osechi aig an taigh ach Osechi air a reic sna bùthan cuideachd. Uair bha sinn ag ithe Zohni agus Oseach troimh na trì làithean ach an diugh tha sinn ag ithe biadh eile cuideachd.


Osechi

Bidh cairtean bliadhna ùr air a liubharadh ann an Callain. Bidh mòran daoine a' dol dhan creacaran no air cheilidh air na luchd-dàimh. Tha e traidiseanta a toirt airgead dhan chlann nan luchd-dàimh. Tha sinn a' cantainn Otoshidama ris an airgead seo.

Bha a' chlann a' cluich geamannan traidiseanta mar Sugoroku no Fukuwarai ach tha iad a' cluich geamannan an lath diugh. Tha geamannan Bhideo a' còrdadh riutha cuideachd.


Sugoroku


Fukuwarai

Osechi: http://en.wikipedia.org/wiki/Osechi (Beurla)
Sugoroku: http://en.wikipedia.org/wiki/Sugoroku (Beurla)
Fukuwarai: http://en.wikipedia.org/wiki/Fukuwarai (Beurla)

2011-12-30

Oidhche-Challainn ann an Iapan

Ron Oidhche-Challainn, bidh sinn a' glanadh an taighe gu math agus a' foillseachadh Shimekazari, an triopall traidiseanta air an doras. Tha seo a' tighinn à Shinto, aon de creideamhan Iapanach bho thùs ach thathar ag ràdh gu bheil e a' cur às dhan olc agus bidh iomadh duine ga fhoillseachadh.


Shimekazari

Bidh sinn a' foillseachadh Kagamimochi san taigh cuideachd. 'S e foillseachadh le Mandairinis agus Mochi, cèic rìs a tha ann. Tha seo a' tighinn à Shinto cuideachd ach thathar ag ràdh gu bheil seo a' toirt sonas agus am foillseachadh seo glè phoibleach.


Kagamimochi

San Oidhche-Challainn, tha e cumanta a dh'ithe dinneir mhath ach e traidiseanta a dh'ithe Soba, nùdail traidiseanta. Thathar ag ràdh gu bheil Soba na Oidhche-Challainn a' toirt slàinte agus fad-shaoghalachd. Carson? Tha mi a' cluinntinn gur e a chionn 's gu bheil Soba fada.


Soba

An dèidh dinneir, cluinnidh sinn fuaim à cluig nan teampaill agus dheibh sinn Callainn aig an taigh. Tha fuaim na cluig a' còrdadh ruinn. Thathar ag ràdh gum bi am fuaim a' glanadh inntin na daoine.


Clug nan teampall

Bidh iomadh daoine a' tadhal air Creacaran Shinto no a' dol a-mach airson èirigh na grèine a shealladh. Tha dùil againn a bhith aig an taigh.

Shinto: http://en.wikipedia.org/wiki/ShintoShimekazari: http://en.wikipedia.org/wiki/Shimenawa
Kagamimochi: http://en.wikipedia.org/wiki/Kagami_mochi
Soba: http://en.wikipedia.org/wiki/Soba

Iomadh Stangan aig an Ionad Niucleasach

Tha Buidheann Delain Tòcèo air a bhith a' togail stangan airson uisge rèidio-beò a chumail sa 370 mìle meatair ceàrnagach choille faisg air an ionad niucleasach ann an Fukushima. 'S e an t-àite ris a chanadh Coille na Eòin uair a bha sa choille ach tha na craobhan air a ghearradh agus coille na stangan air a shealladh.


Tha iad a' cur iomadh uisge dhan gineadairean airson gam fionnarachadh a h-uile lath agus a' gluasad an rèididheachd às an uisge leis an inneal ach tha an t-uisge rèidio-beò cus agus feumaidh iad a' cur an uisge a bharrachd dhan stangan.

Tha na stangan comasach a chumail 110 mìle tunna uisge ach chan eil am meud gu lèor idir. Tha a' bhuidheann a' togail tuilleadh stang.

Air an 16 Dùlachd, tha an riaghaltas Iapan air a nochdadh gu bheil crìoch air a chur air an tachartas san ionad niucleasach agus tha an riaghalatas USA a' dol leis. Ach chan eil seo fìor.

Tha an Cruinneachadh na Siorrachad Fukushima ag irraidh air an riaghaltas gum bi e a' toirt nochdadh na crìche air ais. Tha iad ag àdh "Chan eil an riaghlatas a' tuigsinn an suidheachadh fìor san siorrachd idir. Tha sinn ag irraidh oirbh an nochdadh na crìche a thoirt air ais...  Chan eil fios na fàth air an connadh niucleasach air leaghadh agus tha aodion a' leantainn san ionad niucleasach.


2011-12-29

Bliadhna gun a Chur gu Bàs

Tha peanas-bàis ann an Iapan. 'S e peanas as cruaidhe a bheirear dhan dhaoine-mharbhaiche ghràineil. Bidh na ciontaich air a chrochadh. Tha an lagh ag ràdh gum feumar a' cur ciontach gu bàs am broinn sia mios.

Ministearachd a' Cheartais

'S e Ministear a' Cheartais a bheir an àithne ach cha tug na trì Ministearan na bliadhna; Yoshito Sengoku, Satsuki Eda agus Hideo Hirao an àithne am bliadhna idir. Thathar ag ràdh gu bheil iad a' cumail dòigh chùramach sa chaibineat aig Phàrtaidh Dhemocratach. Tha suidheachadh mì-laghail a' cumail.

'S e a chiud bliadhna gun a chur gu bàs sna 20 bliadhna mu dheireadh.

Tha 129 daoine a' feitheamh a bhith air a chur gu bàs fhathast. 'S e daoine-mharbhaiche gràineil gu dearbh a tha annta uile.

2011-12-28

Cairtean Bliadhna Ùr

Tha cairtean bliadhna ùr nas cumanta ann an Iapan na cairtean Nollaig. Cuiridh mi na cairtean dhan cairdean, companaich, coimhearsnaich agus luchd-eòlais.

Bha mòran daoine a' dèanamh cairtean le gach dealbh uair. Bha iad a' cleachdadh ealdhain-sgrìobhaidh dh'Iapanach no dathan-uisge. Tha cuimhne agam gun robh gràbhaladh air fiodh fìor chumanta nuair a bha mi òg. Rinn mi fhìn cairtean uair.

An diugh, tha coimpiutair cumanta agus tha a' chuid as moth a' dèanamh cairtean leis a' choimpiutair. Tha post-dealain air a chleachdadh ach tha cairt cumanta airson teachdaireachd bhliadhna ùr a chur fhathast.

Tha Post Iapan an dòcas gum bi tuilleadh duine a' cur tuilleadh cairt agus tha iad a' toirt co-chur (prògram) airson dealbh is seòladh a chur air cairtean an asgaidh. Tha dealbhan an asgaidh cuideachd. Tha dealbhan Eòrpach poibleach ach fir tradiseanta fada nas cumanta. Seallaibh sìos.

Dealabhan Cairt Puist Saor: http://yubin-nenga.jp/search/gashinashi_tmpl.html

'S e Bliadhna Dràgon am bliadhna ann an dùthchannan Àisianach. Chi sibh Dràgon air na dealbhan.

Pasgan Dealabhan Cairt Puist: http://yubin-nenga.jp/design_kit/index.html
Ealdhain-sgrìobhaidh saor: http://yubin-nenga.jp/search/kotoba_tmpl.html
Post Iapan: http://www.post.japanpost.jp/english/index.html

A-RITHST, Poileasman a' tort Gnìomh Drabasda do Chaileag Àrdsgoile

Air an 27, tha poileasman air a chur an grèim ann an Nagoya, Aichi. 'S e Kouhei Morisaki (21 a dh'aois), constabal a' buntainn dhan Stèisean Phoileais Toyohashi ann an Nagoya.

Thathar ag ràdh gun robh e ciontachadh an aghaidh taighe, ghabh e dhan bheul na caileig àrdsgoile (13 a dh'aois) leis làmh aige, thug e gnìomh drabasda dhi agus rinn e an aon rud dhan chaileig àrdsgoile eile (14 a dh'aois) ann an taigh eile a-rithst an dèidh 15 mionadean.

Nochd am poileas ionadail gu bheil am poileasman ag ràdh "Bha fearg orm agus rinn mi e".

Thachair mòran cùisean mar sin sa bhaile o chionn ghoirid agus tha am poileasman ag ràdh "Rinn mi mòran" cuideachd. Tha am poileas a' lorg fiosrachadh.

ANN


2011-12-27

Rèididheachd ann an Tòcèo

Tha an oifis prìomh-bhaile Tòcèo air a nochdadh gun d'fhuair na còmhnaichean 43 μSv rathad àile às an ionad niucleasach ann an Fukushima roimhe sia miosan mu dheireadh. Stèidhich an oifis obairlann agus thoir an obairlann tuairmse air. Tha an oifis ag ràdh gu bheil am meud seo fada nas lugha na 400 μSv, an rèididheachd nàdarra Iapanach.

2011-12-26

Carson a tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig?

Thadhail mi air Alba ann an 1994. Bha mi cinnteach gun robh mòran dh'Albanaich a' bruidhinn Gàidhlig. Cheannich mi "Teach Yourself Gaelic" agus dh'ionnsaich mi i fada trì miosan roimhe sin. Bha mi òg agus bha cuimhne mhath agam. Bha an ùine gu lèor a dh'ionnsachadh abairtean furasta.

Mo chiad leabhar teacsa

Chaidh mi do Dhùn Eiden an toiseachd. Thug mi an aire a dh'aithghearr nach eil Gàidhlig aig Albanaich idir. Ach chunnaic mi fear aig an robh Gàidhlig gu lèor ann an "Scotch Whisky Heritage Centre" (Scotch Whisky Exhibition an diugh). Chuala mi bhuaithe mu dheidhinn Caperceillie agus Runrig. Bha e glè chaoimhneil. Tha mi glè dhuilich nach do fhuair mi a dh'ainm no shèoladh.

Chaidh mi rathad Ghlaschu a dh'Ile. Chunnaic mi boireannach aig an robh Gàidhlig gu lèor. An toiseach, cha do chreid i gun robh Gàidhlig agam. An dèidh còmhraidh ghoirid, thoisich i a bhith iongantach. Mhol i gum biodh mi a' cumail a h-ionnsachadh.

Tàinig mi dhachaigh agus fhuair mi litir Gàidhlig bho a piuthar-màthar agus a caraid. Sgriobh mi dhaibh agus chuir mi romham a chumail a h-ionnsachadh. Ach cha robh mi Ghàidhlig a' fàs nas fhèarr adir. Cha robh tidsear agam agus an cànan seo furasta fiù 's ged a bha mi toilichte ag iomlaid litirichean.

Dh'ionnsich mi leis seo cuideachd. Tha na bhideothan agus na teipichen agam fhathast.

Ach fhuair mi tidsear o chionn ghoirid agus tha a h-uile rud air a dh'atharrachadh. Fhuair mi cothrom a dhol sìos dhan dhoimhne Ghàidhlige. Chan eil cuimhne mhath agam tuilleadh ach tha mi air a bhith ga h-ionnsachdh gu cruaidh a h-uile lath. Ach chan eil gin fhurasta ann.

Agus thoisich mi mo bhloga a sgriobhadh. Bha mi a' smaointinn gum biodh mi ag ionnsachadh tuilleadh nam biodh mi a' sgriobhadh alt ann an Gàidhlig a h-uile lath. Tha mi a' taghadh rudeigin inntineach air eadar-lìon agus a' dèanamh a dh'eadar-theangachadh. Feumaidh faclan agus dòighean-labhairt doirbh ann agus tha mi a' smaoinntinn gu bheil e math dhomh gan rannsachadh.

Chan eil mi òg tuilleadh agus chan eil fhios agam dè a tha e ciallachadh gu bheil mi a' cumail a h-ionsachadh. Bidh mi a' smaoinntinn gu tric dè a tha mi a' dèanamh. Ach tha Gàidhlig a' còrdadh rium.

Tha mi duilich nam biodh m' alt ro dh'èibhinn. Chan eil Gàidhlig gu lèor agam.

Nollaig ann an Iapan

Chan eil ach beagan Chrìostaidhean anns a' dhùthaich seo ach 's e tachartas sònraichte dhuinn uile a tha ann an Nollaig. Mar anns na dùthchannan eile, theid tuilleadh duine dhan eaglaisean san Oidhche Nollaig agus Là Nollaig. Bidh dinnear sònraiche aig mòran dhachaidhean. Bidh iad a' dèanamh craobh Nollaig cuideachd. Bidh a' chlann a' coimhead air adhart tìodhlaicean bho Bhodach na Nollaig ged a biodh iad ag iarraidh air na parenttan nam biodh iad a' fàs.


Soillseachadh Nollaig ann an Tòcèo

Tha coileach-frangach ainmig mar an a' dhinnear Nollaig agus chan eil a' bhannag thradiseannta againn. Ach tha mi a' smaoinntinn gu bheil e math a chomharrachadh Nollaig fiù 's ged a tha a h-uile rud air a' dhòigh dh'Iapanach.

An diugh, tha mi glè thoilichte gu bheil sinn gu math agus  a' comharrachadh Nollaig comhla.

Tha mi an dòchas gu bheil Nollaig Chridheil agaibh uile!


Tha cearc poibleach.


Tha a' shtoidhle seo glè chumanta ann an Iapan.

2011-12-25

Mèirleaich a' bualadh Bùth Seòid air Làridh

Mu 2:15 sa mhadainn air an 23, rinn am ball-mosglaidh fuaim ann an "Kanda Honten", bùth seòid ann an Tsuyama, Okayama, ruith na poileasmain dha agus thug iad an aire gun robh balla a' bùth air a mhilleadh agus còrr is ceudan seud seallte agus airgead sa chiste-tasgaidh air a mhèirle. Tha am poileas gan lorg.

Thug am poileas an aire làraidh le inneal-togail faisg air a' bhùth agus tha am poileas a' smaoinntinn gun robh na mèirleaich air am balla a' bhùth a bhualadh air an làridh agus air a mhilleadh. 'S e làraidh mèirlte a bha iad a' dràibheadh.

'S e còrr is 73 millean yen a tha sa mheud a tha air mèirle.

Am balla a' bùth air a mhilleadh

2011-12-24

Buidheann Dealain Tòcèo ag iarraidh 600 Billean yen air an Riaghaltas

Tha Buidheann Dealain Tòcèo ag iarraidh 600 billean yen air an riaghaltas. Tha i ag ràdh gu bheil dìth oirre an t-airgeat airson cuidhteachadh a phaigheadh dhan mhuinntir a chaidh às an rèididheachd às an ionad niucleasach.

Tha an buidheann an ìre a bhidh a' faighinn 1,000 billean yen bhon riaghaltas ach feumaidh i cuidhteachadh a paigheadh do 1.5 millean duine eile agus tha dìth oirre an t-airgeat a thuilleadh.

Bhathr ag ràdh gun robh 1,000 billean yen gu lèor airson an cuidhteachadh a phaigheadh.

Tha dùil aice prìs dhealain a mheudachadh le còig sa cheud dhan ghnìomhachas sa Ghiblean 2012. Cuideachd, tha i airson prìs dhealain a mheudachadh le fichead sa cheud dhachaidh.2011-12-23

Sìona a cur air iasad Panda do Shendai

Bidh an riaghaltas Sìonach a' cur air iasad Panda do Ghàradh Bheathaichean Yagiyama ann an Sendai.

Bidh Prìomhair Noda a' tadhal air Sìona bhon 25 Dùrachd, a' coinneachadh ri Ceann-feadhna thar Chàch Hu Jintao agus tha iad an ìre a bhith aontach ris seo. Tha iad an dòchas gum bi iad a' comharrachadh an 40mh bliadhna de a' chàirdeas eadar Iapan is Sìona tro a' thachartas seo.

Panda

2011-12-22

Ceum a-nuas don Iasad Nàiseanta Iapanach

Air an 21, nochd R&I, buidhean luachaidh Iapanach gun do luach iad an t-iasad nàiseanta Iapanach mar AA+ a tha ceum nas ìsle na AAA. 'S e a' chiad uair a thug buidhean luachaidh Iapanach ceum a-nuas don iasad nàiseanta Iapanach.

R&I (Rating and Investment Information Inc.)

Mhìnich R&I gun tug iad an luach sin a chionn 's gu bheil an cudthrom fioscalach a' fàs nas motha airson an siostam tèarainteachd sòisealta a chumail agus nach eil selladh ann airson spionnadh nuadh a chur anns an eaconomaidh.


Tokyo Stock Exchange


Mahain gun Chadal-a’-Gheamhraidh

Chunnacas iomadh lorg-coise a' mhathain air an oir a' bhaile Otaru, Hokkaido agus tha am baile sin agus Poileas Otaru a' toirt an aire orra.

Bha mòran mathain gan nochdadh faisg air na bailtean ann an Hokkaido sa gheamhraidh am bliadhna agus tha speisealach ag ràdh nach eil na mathain air biadh gu lèor a dh'ithe san fhoghar agus tha iad gun chadal-a'-gheamhraidh.

47Newsw: http://www.47news.jp/news/2011/12/post_20111221092808.html?google_editors_picks=true

2011-12-21

Buidheann Dealain Tòcèo: Cleachd Luchd-cosnaidh a faodaidh a bhàsachadh ann an Fhukushima

'S e Tomohiko Suzuki, neach-naidheachd a bha ag obair mar neach-cosnaidh san Iuchar agus Lùnasdal agus a' gabhail dealbhan gun fhiosda aig an ionad niucleasach ann an Fukushima.

Tomohiko Suzuki

Air an 15 Dùbhlachd, sa cho-labhairt-naidheachd a chum Coman nan Luchd-naidheachd Coigreach Iapan (FCCJ), fhuairt e, "Thug Buidheann Dealain Tòcèo (TEPCO) sèol faighinn agus a chleachd luchd-cosnaidh a faodaidh a bhàsachadh...Ag ràdh gu dìreach, tha a h-uile ionad niucleasach a' seasamh air a' ghnìomhachas neo-chothromach."


Tomohiko Suzuki (le fo-thiotal Beurla)

Tha e ag ràdh gu bheil na luchd-cosnaidh a' gabhal barrachd rèididheachd air a' mheud sàbhailte a tha an lagh a' nochdadh agus tha iad ag obair ann an suidheachadh uamhasach a chionn 's nach eil TEPCO a' toirt tìde agus airgead gu lèor dhaibh.

Nikoniko: http://news.nicovideo.jp/watch/nw164597
FCCJ: http://www.fccj.or.jp/ (Beurla)

2011-12-20

Reul-chrios as fhaide bho a' Chruinne

Tha sgioba le Yoshiaki Ono agus Masami Ohuchi ann an Oilthigh Tòcèo air lorg fhaighinn air an reul-chrios as fhaide bho a' chruinne.

'S e GN-108036 a tha ann. Tha an sgioba air Lyman-alpha emitter às an reul-chrios a dherbhadh agus the seo a' ciallachadh gu bheil an reul-chrios, gun teagamh, 12.91 billean solas-bhliadhna fada bho a' chruinne. Agus tha iad air an clàr a' sholas fo-dhearg à Subaru an glainne-amhairc a mhion-rannsachadh agus air a dhearbhadh gu bheil e a' cruthachadh reultan ùra gu gnìomhach. Tha iad ag ràdh gu bheil an reul-chrios seo a' cruthachadh mu cheud reultan gasa gach bliadhna agus an gnìomhachas seo glè shònraichte.

2011-12-19

Galar-goile air 52 Obrichean anns an Ionad Niucleasach

Air an 17, nochd Buidheann Dealain Tòcèo gun robh galar-goile air 52 obrichean anns an Ionad Niucleasach ann an Fukushima air an 15 agus 16 Dùlachd. Tha Norovirus air fhaighinn a-mach agus thathar ag ràdh gur e biadh truaillidh a tha an t-adhbhar. Tha an ionad-slàinte a' lorg air a' bhiadh adhbhair. Thugadh stad air an obrachadh airson stòr òtrachais niucleasach a thogadh.

Norovirus

2011-12-18

Vladimir Putin: Tha sinn comasach air a dhèanamh tunnail do dh'Iapan.

Air an 15, bha Vladimir Putin, Prìomhair Ruiseanach ga nochdadh air telebhisean agus bha e a' bruidhinn mu dheidhinn an rathaid-iarainn do Shakhalin. Agus thuirt e "Tha sinn comasach air a dhèanamh tunnail eadhon do dh'Iapan. Tha sinn a' dèanamh an rannsachaidh."


Vladimir Putin,  Prìomhair Ruiseanach

Nam biodh a' thunnail air a dhèanamh, biodh sinn a' dol do dh'Alba air a' chàr. 'S e plana iongantach ach thathar ag ràdh gu bheil mu dhà sheachdann astar bho Thòcèo do Ghlaschu air a' chàr.


Sakhalin

Thathar ag ràdh nach eil còmhradh mu dheidhinn na tunnail eadar dà dhùthaich an dràsta.

Yahoo News: http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20111216-00000681-fnn-int

2011-12-17

Cunntas air na beachdan dhan Riaghalatas

Air an 12, tha Buidheann Chraolahdh Iapan (NHK) air cunntas a thoirt air na beachdan dhan riaghaltas an làthair. Agus tha 37 sa cheud air a shon agus 42 sa cheud 'na aghaidh. Tha e sa chiad uair gu bheil na aghaidh nas motha na air a shon.

Chuir NHK fòn gu 1,645 daoine agus fhuaras freagairtean à 1,005 dhiubh (61 sa cheud).

Prìomhaire Noda

Tha na adhbharan aig daoine a tha air a shon mar; "Chan eil riaghaltas nas fhèarr ann (45 sa cheud)", "'S e am prìomhair creideasach (31 sa cheud)" agus adhbharan eile. Tha na adhbharan aig daoine a tha an aghaidh mar; "Cha eil na poileasaidhean dòchasach (39 sa cheud)", "Chan eil e gnìomhach (34 sa cheud)" agus adhbharan eile.

NHK: http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111212/t10014583781000.html

2011-12-16

50 Deochannan as Blasta san Saoghal

Air an 9 Dùbhlachd, thug CNN ann an USA cunntas air 50 deochannan as blasta san saoghal. Tha uisge aig a' chiad dh'inbhe, Coke-Cola aig dàra dh'inbhe agus Coffee à Ethiopia aig treas inbhe.

Thagh iad Sake (15), Shikuwasa juice (42) agus Yakult (48) à Iapan.

Sake: 'S e seòrsa fìon dèante de rìs a tha ann.

Sake

Shikuwasa juice: Sùgh Liomaid Hirami. Tha e glè gheur!

Shikuwasa

Yakult: Seòrsa deoch bhainne toirnichte. Tha i milis, beagan geur, bainneach agus math do shlàinte.

Yakult

A bheil deoch(an) à ur dùchaich air an liosta seo?


Sàirdseant Poileis a' toirt Gnìomh Drabasda do Chaileag Àrdsgoile

Mu ochd uairean air an 14, tha poileasman air a chur an grèim ann an Fussa, Tòcèo. 'S e Toshiaki Koshino (36 a dh'aois), sàirdseant poileis a tha ann agus the e a' buntainn do Roinn Shàbhailteachd Bheatha de Thotsuka Stèisean Phoileais ann an Tocèo.

Thathar ag ràdh gun do thog e na sgiorta suas, chuir e a làmh a-steach anns an aodach ìochdair agus thug e gnìomh drabasda do chaileag àrdsgoile air an rathad. Leig i sgread agus dh'iarr i cuideachadh. Ruith trì fir dhi agus rug iad e.

Dh'òl am poileasman seo deoch làidir comhla ris na poileasmain eile san stèisean phoileais ron a' chùis seo.

Stèisean Phoileais Totsuka

Tha e ag aideachadh an lochd aige agus ag ràdh "Bha i a' coimhead àlainn agus mi deònach a beantainn."

Ach...

Sa Mhàrt 2007, dh'òl Katsuji Sato (56 a dh'aois), Stiùireadair den Roinn Co-èigneachaidh den stèisean phoileais seo san stèisean, thug e gnìomh drabasda do bhoireannaich ann an trèan, bha i air ga bheirsinn agus bha e air a chur an grèim cuideachd. Bha am poileasman seo air an lochd aige a h-aideachadh agus air a chur fa sgaoil air ball. Bha e ag ràdh "Dh'òl mi leann agus bha mi calma."

msn: http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111215/crm11121511360004-n1.htm
Totsuka Stèisean Poileais: http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/4/totsuka/index.htm
An riaghaltais, ma se ur toil e: http://blog.livedoor.jp/false_charge/tag/%E4%B8%8D%E7%A5%A5%E4%BA%8B

Taisbeanadh a' Mhotair-baidhg as Brèagha san Saoghal

San Lùnasdal am bliadhna, bhuannaich Ken Tabata à Òsaca, Iapan Urram an Saoghail AMD de Motar-baidhg Gnàthachaidh ann an South Dakota ann an USA. Bidh e a' cumail taisbeanadh a nochdadh a motair-baidhg aig Cafè digmeout ann an Òsaca eadar an 16 agus 18 Dùbhlachd.

Thoisich e a dh'obair ann an bùth motair-baidhg nuair a bha e 19 a dh'aois agus fhuair e uidheaman tàthadh a dhèanamh motar-baidhg. An dèidh còig bliadhna, tha e air TAVAX Engineering, a bhùth a stéidheachadh. A-nis, tha a mhotair-baidhg gnàthaichte glè ainmeil ann an Iapan.

Bha e air a bhith a' dèanamh motair-baidhg sònraichte fada ceithir bliadhna. Chan eil e a' cleachdadh inneal daor. Rinn e am motair-baidhg leis nan uidheaman cumanta. Agus bhuannaich e an t-urram.

digmeout ART & DINER
Osakashi Chuoku Nishishinsaibashi 2-9-32 America Mura Arrow Hotel B1F
Fòn 06-6213-1007 / http://www.digmeout.net

Ken Tabata air a bhaidhg

Tavax 2011V

2011-12-15

Ionnsaigh air Gnìomhaiche Yakuza

Mu 2:50 sa mhadainn air 14, thàinig mu 20 daoine do thaigh-bìdh ann an Roppongi, Tòcèo agus thug iad ionnsaigh air gnìomhaiche (43 a dh'aois) agus trì buill de Yamaguchigumi, buidheann-gnothaich dhroch ris a chanadh Bhoryokudan no Yakuza.


Tha an gnìomhaiche air a bhualadh le botal leanna agus dochair throm air a chur air. Tha meur aig aonar air a bhriste agus dochair bheag air a chur air dithis den trì buill. Chaidh iad air falbh cho luath 's a thug iad ionnsaigh orra.

Thathar ag ràdh gur e buill de aon às na bhuidheanean-gnothaich dhrocha a tha annta agus tha am poileas gan lorgachadh.


sms: http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111214/crm11121412300007-n1.htm
Yakuza, Boryokudan: http://en.wikipedia.org/wiki/Yakuza (Beurla)
Yamaguchigumi: http://en.wikipedia.org/wiki/Yamaguchi-gumi (Beurla)

2011-12-14

Blasda? - Mc Mòr + Mc Sliseag + Cearc McNuggets + Rìs?

Chan eil mi eòlach air carson a tha iad a' toirt dùbhlan do bheachd annasach, tha an Rocket News 24 a' toirt cunntas gun do chòcairich iad Mc Mòr, Mc Slìseag, Cearc Mc Nugget, rìs agus beagan CoKe gun siùgar comhla leis chucar rìs agus gun robh iad glè bhlasda.

Soitheach ùr

Tha dùil aca gum bi iad a' còcaireachd Mc Slìseag agus Mc luaisgean bainne.

Mc Slìseag

Eadar dà sgeul, the meud mòr de Mc Slìseag a' cosg direach 150 yen ann an Iapan.


Na stuthan

Beagan Coke

Goil

Deiseil


Chan eil Tòcèo Sàbhailte idir!

Mu 3:20 feasgar air an 12, bha fear (56 a dh'aois) a' cuairt ann an Pàirc Shakujii, Tòcèo. Thàinig 5 no 6 fir dha agus dh'iarr iad airgead air. Cha robh ach 500 yen aige. Bhuail iad e, chuir iad a bhriogais dhe agus thilc iad dhan linne fhuair e. Agus chaidh iad air falbh le 500 yen.

Chaidh am fear sin dhan mhion-mhargadh (minimart) faisg air a phàrc agus chuir e fòn dhan pholeas.

Tha am poleas ag ràdh gu bheil fear eile air a bhualadh mu 5 uair feasgar air an 11 agus fear eile air a bhualadh san Samhain san phàirc.

MSN: http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111212/crm11121214230011-n1.htm

Pàirc Shakujii

2011-12-13

Saideal Tionail Fiosrachaidh Ùr

Tha Buigheann Taisgealadh Fànas-adhair Iapan (JAXA) agus Mitsubishi Gnìomhachais Trom air Rader 3, treas saideal tionail fiosrachaidh air H2A rocaid a chur a-mach às an ionad fànais Tanegashima.

Tha an saideal seo a' cosg 39.8 billean yen agus leis an Riaghaltas Iapan. Tha e comasach air dealbhan den talamh a ghabail eadhon sa oidhche no fo sgòthan agus air suathalas a thoirt gu aon mheatair air an talamh. Agus bidh e a' cumail sùil air na astasan ann an Korea Tuath agus a' tionail fiosrachadh eile.


H2A rocaid

47News: http://www.47news.jp/CN/201112/CN2011121201001401.html
JAXA: http://www.jaxa.jp/index_e.html (Beurla)
Mitsubishi gnìomhachais Trom: http://www.mhi.co.jp/en/index.html (Beurla)
Saideal tionail fiosrachaidh: http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Gathering_Satellite (Beurla)asahi.com

2011-12-12

Geata a' Bhàis

Seo croiseag an rathaid iarainn faisg air mo thaigh. Seallaibh solas gorm air taobh deas a' dhealbha. Thathar ag ràdh gum bi e ag obair a bhacadh fèin-mharbhaidh.

Tha 31,690 daoine fhèin air gam marbhadh ann an 2010. Tha an t-àireamh seo ochdamh san saoghal.

Tha an solas gorm ag ràdh "Na marbh thu fhèin!"

Trama aig 1.3 Millean

Eadar an 28 Samhain agus an 5 Dùbhlachd air Yahoo Auction air eadar-lìon, bha na trì Biùrothan Trafaice Òsaka, Itami agus Kumamoto a' reic 76 rudan a bha iad a' cleachdadh uair. Tha 69 dhiubh air a cheannach agus thog an t-iomlan gu 2.3 millean. 'S iad trama, bus, clàr-taisbeanaidh san stèisean, luamhan dràibheaidh agus rudan eile.


Bòrd fiosrachaidh ann an Kujo stèisean

Tram à Kumamoto

Bus à Itami a tha air a cheannach aig 511,000 yen...saor?

Bha mòran daoine airson a' bhùird fiosrachaidhe ann an Kujo stèisean. Thoisich a' phrìs aig mìle agus tha e air a cheannach aig 28,500 yen. Tha an stiùiriche riaghlaidh de bhuidheann ath-chuairteachaidh air an tram à Kumamoto a cheannach aig 1,288,000 yen. Tha e a' dol ga shealladh do chloinn air an làrach na buidhne.

msn: http://sankei.jp.msn.com/west/west_economy/news/111211/wec11121115000000-n1.htm

2011-12-11

Dubhradh na Gealaich

Bha dubhradh na gealaich againn àrd an fheasgair ann an Iapan cuideachd. Ghabh mi beagan dealbhan. Seall!

22:15 Fesgar

22:33 Feasgar

22:45 Feasgar

23:06 Feasgar

23:45 Feasgar


Feis Àrd-sgoile

Ann an Okinawa air an 5, tha duine air casaid a thogail an aghaidh àrd-sgoile dha an robh e a' buntainn. Tha e ag ràdh gun tug am maighstir-sgoile breith gu neo-riaghailteach gun do rinn e obair-chraicinn le sgoilear eile agus tha e air ga fhuadachadh às an sgoil.

Tha e ag ràdh gun do chuir na tidsearan dhan sheòmar ciùil e a h-uile lath, gun robh iad a' sparradh e air a h-aideachadh gun do rinn e obair-chraicinn, nach do rinn e rud mar sin idir ach gun robh e air a h-aideachadh sin a dhèanamh a chionn 's gun robh cuireadh a h-uile lath agus gach sparradh nan tidsearan glè chruaidh.

Tha e a' tagairt nan breithean cheàrr aig a' mhaighstir-sgoile agus 5.85 millean yen airson a bheud dh'inntinneil.

Tha an oifis na sgìre Okinawa, aig a bheil agus a tha a' obrachadh an àrd-sgoil, ag ràd gum bithear a' nochdadh an fhìrinn sa chùirt agus nach luaidh iad mu dheidhinn a-nis.

Okinawa Times: http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-12-06_26950/
Okinawa: http://en.wikipedia.org/wiki/Okinawa_Prefecture (Beurla)
Oifis na sgìre Okinawa: http://www.pref.okinawa.jp/english/index.html (Beurla)

2011-12-10

4.1 sa cheud de Dhuaisean nan Oifigearan air a h-ardachadh

Air an 9 Dùbhlachd, tha na duaisean leth-bhliadhnach air a phàigheadh do na oifigearan nàiseanta. Bha dùil aig an riaghaltais a ghearradh 10 sa cheud dhiubh ach cha do dh'aontaich a' phàrlamaid leis a' bheachd an riaghalatais agus tha airgeat de 3.89 mìosan tuarasdal mìosail air a phàigheadh dhaibh mar an duais.

Tha an cuìbheas dhiubh aig 617.10 mìle yean agus tha seo 4.1 sa cheud nas motha na an-uiridh.
'S e am prìomhaire a fhuair an duais as motha agus tha i aig 5.32 millean yen. Fhuair gach neach-pàrlamaid 2.91 millean yen cuideachd.

Tha dìth na buidseid dh'Iapanach aig còrr is 1,177,705 billean yen agus i a' fàs nas motha fhathast a-nis! Am bi buidheann oiblichte le call mhòr a' toirt duais do a luchd-obrach? A bheil e math a tha na stiùirichean gun dearbhadas a' faighinn duais gu lèor?

Chan eil!

Mainichi.jp: http://mainichi.jp/select/seiji/news/20111209k0000e010138000c.html
Dìth na buidseid dh'Iapanach: http://www.kh-web.org/fin/

2011-12-09

Tsushima Leopard Cat air a Spàg a Chailleadh

Air an 8, tha Kujukushima Gàradh Bheathaichean ann an Nagasaki air a nochdadh gun robh Tsushima Leopard Cat agus Amur Leopard Cat a' dèanamh sabaid agus tha Tsushima Leopard Cat air a spàg dheas a chailleadh. Thathar a' cantainn Takara ris a' chat agus tha e seachd bliadhna a dh'aois. Tha 6 òirleach astar eadar gach cèidse ach rinn iad sabaid tro a' bheàrn fon lìon meatailte.


Tsushima Leopard cat

Tha an gàradh bheathaichean seo ag ràdh gu bheil iad fìor dhuillich gun do tachair an sgiorradh seo. Thathar a' cur feabhas air na cèidsean.

Ghabh Takara làimhseachadh, tha e gu math agus an t-acras gu lèor air. 'S e tasgaidh a tha Takara a' ciallachadh.


Chan eil Tsushima Leopard Cat an comhnaidh ach air Eilean Tsushima agus 's e beathach ainneamh a chuireadh air an Leabhar Dearg Iapanach a tha ann. 


Nishinihon Shinbun: http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/277010
Tsushima Leopard Cat: An seo.
Tsushima Island: http://en.wikipedia.org/wiki/Tsushima_Island (Beurla)
Kujukushima Gàradh Bheathaichean: http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/www/toppage/1211516574873/APM03000.html