2011-12-26

Nollaig ann an Iapan

Chan eil ach beagan Chrìostaidhean anns a' dhùthaich seo ach 's e tachartas sònraichte dhuinn uile a tha ann an Nollaig. Mar anns na dùthchannan eile, theid tuilleadh duine dhan eaglaisean san Oidhche Nollaig agus Là Nollaig. Bidh dinnear sònraiche aig mòran dhachaidhean. Bidh iad a' dèanamh craobh Nollaig cuideachd. Bidh a' chlann a' coimhead air adhart tìodhlaicean bho Bhodach na Nollaig ged a biodh iad ag iarraidh air na parenttan nam biodh iad a' fàs.


Soillseachadh Nollaig ann an Tòcèo

Tha coileach-frangach ainmig mar an a' dhinnear Nollaig agus chan eil a' bhannag thradiseannta againn. Ach tha mi a' smaoinntinn gu bheil e math a chomharrachadh Nollaig fiù 's ged a tha a h-uile rud air a' dhòigh dh'Iapanach.

An diugh, tha mi glè thoilichte gu bheil sinn gu math agus  a' comharrachadh Nollaig comhla.

Tha mi an dòchas gu bheil Nollaig Chridheil agaibh uile!


Tha cearc poibleach.


Tha a' shtoidhle seo glè chumanta ann an Iapan.

No comments:

Post a Comment